Home » ZPRÁVY » MĚSTO LUHAČOVICE » Luhačovice schválily rozpočet a počítají s řadou investic

Luhačovice schválily rozpočet a počítají s řadou investic

„Na zastupitelstvu jsme 4. března schválili rozpočet města pro rok 2021. Počítá s příjmy ve výši cca 122 milionů Kč a výdaji cca 131,5 mil. Kč. Město tedy bude hospodařit se schodkem v přibližné výši 9,5 milionu Kč. K vyrovnání deficitu bude použito finančních prostředků ušetřených z minulých let,“ přiblížil starosta Marian Ležák. „I přes tíživou situaci, která nastala, a přes propad příjmů, chceme pokračovat dále v obnově infrastruktury, což potvrzujeme i navrhovaným plánem investic. Protože chceme pokračovat i v této době v rozvoji našeho města, podpoříme investice také úvěrem ve výši 20 milionů Kč. I když situace není jednoduchá, možnosti financování z cizích zdrojů jsou velmi příznivé, a proto jsme se rozhodli pro tento krok,“ doplnil starosta. Město počítá v tomto roce v rozpočtu s investicemi za cca 14,2 milionů. Mimo to chce realizovat i investice zatím nezapojené v rozpočtu, na které je připraveno vynaložit dalších 25,7 mil. Kč. Ty se budou financovat ze zmíněného úvěru a také ze zůstatků minulých let.

„I přes snížení příjmů a s tím souvisejícím snížením výdajů se podařilo v rozpočtu zajistit prostředky na důležité investiční akce. Na řadu z nich se snažíme získat dotace, které by pomohly jednotlivé akce financovat a uspořit prostředky města pro využití na další projekty,“ sdělil místostarosta Jiří Šůstek, který má v gesci oblast investic. Prostředky z rozpočtu půjdou mimo jiné na další opravy chodníků a ulic (za 1 mil. Kč) nebo na zvýšení bezpečnosti v dopravě zavedením radarového systému (za cca 3,5 milionu). Investovat se bude i do odpadového hospodářství, jednak do projektů řešících nakládání s odpady, ale také do pořízení nového svozového vozu pro TS Luhačovice za 5,5 milionu. V rozpočtu je také zahrnuta investice do už dokončené rekonstrukce budovy někdejších jeslí pro Středisko volného času (cca 1,8 mil. Kč) i příprava projektové dokumentace na rekonstrukci sokolovny (890 tis. Kč). Prostředky půjdou i na zhotovení dalších projektových dokumentací plánovaných staveb: PD pro realizaci cyklostezky z místní části Polichno do Újezdce (350 tis. Kč), PD pro přípravu infrastruktury nutné k možnosti výstavby rodinných domů v Ludkovické ulici (cca 500 tis. Kč).

Kromě investic, na které jsou vyčleněny prostředky z rozpočtu, chtějí Luhačovice především zahájit nutné opravy mostu v Družstevní ulici (most směrem k Zahradní čtvrti). „Stávající most je ve špatném technickém stavu a již nesplňuje požadavky na bezpečný a plynulý provoz. Proto bude za cca 20,3 mil. Kč vybudován nový mostní objekt s dostatečnými parametry pro silniční i pěší dopravu; součástí budou přeložky dotčených inženýrských sítí; po dobu realizace stavby bude pro pěší k dispozici dočasná lávka přes Šťávnici včetně provizorní komunikace pro pěší podél toku,“ doplnil místostarosta. Jak dodal, na most v Družstevní se počítá zejména s financováním z úvěru, ale i zde je snaha získat další zdroje financování. „Aktuálně bude vypsán nový dotační titul ministerstva financí na tyto rekonstrukce, ze kterého se pokusíme část prostředků získat,“ nastínil Šůstek. Luhačovice by ale rády letos uskutečnily i další projekty, které jsou připraveny a nejsou zařazeny do rozpočtu. U těch je ovšem dotace nutnou podmínkou pro zahájení jejich realizace. „Jedná se o rekonstrukci komunikace a chodníků ulice Hrazanská, která by měla probíhat ve dvou etapách. Finančně náročný projekt by vyšel na cca 6,6 mil. Kč, ale nemůžeme ho začít realizovat bez získání dotace, která by mohla pokrýt bezmála 2,7 mil. Kč,“ vysvětlil Šůstek. Obdobně město vyčkává na výsledek podané žádosti o dotaci na vybudování nového parkoviště v ulicí Družstevní. „Předpokládané náklady realizace jsou zde cca 4,7 mil. Kč, dotace by pokryla až 2, 9 milionů. Věřím, že i v tomto roce uspějeme s co nejvíce žádostmi o dotaci a rozšíříme tak počet projektů, které budeme moci realizovat,“ uzavřel místostarosta.

IMG_20160922_173653

tz.

 

, , ,
F