Home » ZPRÁVY » OSTATNÍ ZAJÍMAVOSTI » ŠKOLSTVÍ » Luhačovice: Zápis do 1. ročníku

Luhačovice: Zápis do 1. ročníku

Termín zápisu: 11. únor 2016 13.00 – 17.00 hodin (čtvrtek)

Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne z § 36 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Rodiče / zákonný zástupce k zápisu přinese rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

Před zápisem je nutno vyplnit dotazník (tiskopis obdržíte v MŠ nebo ke stažení zde). Dotazník odevzdáte v MŠ nebo odešlete e-mailem – kancelar@zsluhacovice.cz.

Dítě musí být u zápisu přítomno.

V případě, že se v uvedeném termínu zápisu nemohou dostavit, učiní tak po domluvě s vedením školy nejpozději do 10. února 2016 / tel. 577 131 069 /.

Povinná školní docházka začíná dle zákona 561/2004 Sb, §36, odst. 3 pro děti narozené od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.

K zápisu se dostaví i děti, které měly odklad školní docházky a u zápisu v naší škole byly v loňském roce.

Odklad povinné školné docházky

Není-li po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa / dodat do 31. 5. 2016 /. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod registračním číslem na vstupních dveřích školní budovy a na webových stránkách školy dne 12. 2. 2016.

IMG_20140326_145329

Vice na: www.zsluhacovice.cz

 

F